Δείγμα Συμφωνίας Διακανονισμού Ιδιοκτησίας

Δείγμα Συμφωνίας Διακανονισμού Ιδιοκτησίας

Αφού ένα ζευγάρι αποφασίσει να χωρίσει τους δρόμους, και οι δύο πρέπει να περάσουν από τη διαδικασία διαίρεσης των συζυγικών τους περιουσιακών στοιχείων. Αυτά περιλαμβάνουν πράγματα όπως αυτοκίνητα, έπιπλα, ακίνητα και χρέη όπως υποθήκες, πίστωση κ.λπ. Η παρακάτω φόρμα προσφέρει μια εικόνα για το πώς μπορεί να μοιάζει μια συμφωνία διακανονισμού ακινήτων. Σημειώστε, ωστόσο, ότι αυτή η φόρμα καλύπτει μόνο θέματα ιδιοκτησίας και δεν αφορά ζητήματα που αφορούν παιδιά, συζύγους ή συζητήσεις για την επιμέλεια.
πώς να εκπλήξει κάποιον

Ακολουθεί ένα δείγμα συμφωνίας διακανονισμού ιδιοκτησίας:
σημάδια συναισθηματικής απιστίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Προσδιορισμός των μερών
Αυτή η συμφωνία συνάπτεται μεταξύ ____________________________, εφεξής 'Σύζυγος' και __________________________, εφεξής 'Σύζυγος'.
Ημερομηνία γάμου
Τα μέρη παντρεύτηκαν στις _____________________, στις ___________________, και έκτοτε ήταν και είναι σύζυγοι.
Ημερομηνία διαχωρισμού
Η ημερομηνία διαχωρισμού των μερών ήταν ________________________________.
Σκοπός της συμφωνίας
Δεδομένου ότι έχουν αναπτυχθεί ορισμένες ασυμβίβαστες διαφορές μεταξύ συζύγου και συζύγου, έχουν χωριστεί και έχουν υποβάλει αίτηση διαζυγίου. Η ακόλουθη συμφωνία αντιπροσωπεύει την επίλυση των ζητημάτων ιδιοκτησίας μεταξύ τους χωρίς να πάει σε δίκη. Η παρούσα συμφωνία θα χρησιμεύσει ως τελικός και πλήρης διακανονισμός όλων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και των υποχρεώσεων μεταξύ των μερών.
Γνωστοποιήσεις
Κάθε μέρος δηλώνει ότι έχουν κάνει πλήρη αποκάλυψη και εισόδημα και περιουσιακά στοιχεία.
Κάθε μέρος έχει συνάψει αυτήν τη συμφωνία εν γνώσει, έξυπνα και εθελοντικά. και
Δήλωση συμβούλου
Ο σύζυγος και η σύζυγος ενημερώθηκαν από τους αντίστοιχους δικηγόρους τους σχετικά με τα νομικά τους δικαιώματα που σχετίζονται με αυτήν τη συμφωνία.
Τελική διάθεση
Αυτή η συμφωνία αντιπροσωπεύει μια τελική διάθεση των θεμάτων που αναφέρονται στο παρόν. Η συμφωνία αυτή θα ενσωματωθεί σε τελική διάταξη διαζυγίου.
Διαμάχη
Για τυχόν διαφορές που προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση με την παρούσα συμφωνία, το επικρατούμενο μέρος θα δικαιούται τις λογικές του δαπάνες και τις αμοιβές του δικηγόρου.
Αναγνώριση και επιβεβαίωση ξεχωριστής ιδιοκτησίας
(1) Η ξεχωριστή ιδιοκτησία του συζύγου
Τα ακόλουθα είναι / είναι τα ξεχωριστά περιουσιακά στοιχεία του συζύγου, που πρέπει να ληφθούν από αυτόν ως ξεχωριστή ιδιοκτησία του. Η σύζυγος αποποιείται και παραιτείται από κάθε δικαίωμα και συμφέρον σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.
Λίστα περιουσιακών στοιχείων εδώ: _____________________
Τα ακόλουθα είναι / είναι τα ξεχωριστά περιουσιακά στοιχεία της συζύγου, τα οποία πρέπει να ληφθούν ως ξεχωριστή ιδιοκτησία της. Ο σύζυγος αποποιείται και παραιτείται από κάθε δικαίωμα και συμφέρον σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.
(2) Ξεχωριστή ιδιοκτησία της συζύγου
Λίστα περιουσιακών στοιχείων εδώ:_____________________
Προσδιορισμός και διαίρεση της συζυγικής ιδιοκτησίας
(1) Η οικογενειακή ιδιοκτησία του συζύγου
Ο σύζυγος θα απονεμηθεί και θα ανατεθεί, τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Η σύζυγος μεταβιβάζει στον σύζυγό της ως ξεχωριστή ιδιοκτησία του όλα τα δικαιώματα και το ενδιαφέρον της για κάθε περιουσιακό στοιχείο.
Λίστα περιουσιακών στοιχείων εδώ: _____________________
(2) Η οικογενειακή ιδιοκτησία της συζύγου
Η σύζυγος θα απονεμηθεί και θα εκχωρηθεί, τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Ο σύζυγος μεταβιβάζει στη Σύζυγο ως ξεχωριστή ιδιοκτησία της όλα τα δικαιώματα και το ενδιαφέρον του για κάθε περιουσιακό στοιχείο.
Λίστα περιουσιακών στοιχείων εδώ:_____________________
Κατοικία
Ο σύζυγος / η σύζυγος θα παραμείνει στο οικογενειακό σπίτι, που βρίσκεται στις _____________________, έως ότου συμβεί το ακόλουθο συμβάν (κύκλος ένα):
(1) Το μικρότερο παιδί των πάρτι γίνεται δεκαοχτώ χρονών,
(2) Απόφοιτοι γυμνασίου ή
(3) Ελευθερώνεται νόμιμα.
Το συμβαλλόμενο μέρος που κατοικεί στο σπίτι συμφωνεί να πληρώσει όλα τα έξοδα, τη συντήρηση και τις πληρωμές στεγαστικών δανείων που σχετίζονται με το σπίτι
Τα μέρη συμφωνούν ότι η τρέχουσα αξία των ιδίων κεφαλαίων στο σπίτι είναι $ ______
Όταν συμβεί ακόμη και μια σκανδάλη, το σπίτι θα πωληθεί και τα ίδια κεφάλαια θα διαιρεθούν μεταξύ των μερών στο ακόλουθο ποσοστό που χωρίζεται ________% σε σύζυγο. _______% στη σύζυγο.
Εάν ο κάτοικος του αγροτεμαχίου λάβει ένα δάνειο μετοχικού κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της διαμονής του, το μέρος που κατοικεί στο σπίτι συμφωνεί να καταβάλει τόκους επί του μεριδίου του μη κατοίκου με ποσοστό ___% που θα προκύψει από την ημερομηνία λήξης της τελικής διαταγής διαζυγίου καταχωρήθηκε έως ότου πραγματοποιηθεί η πληρωμή.
Οχήματα
Τα μέρη συμφωνούν ότι το καθένα θα διατηρήσει τα οχήματα που βρίσκονται επί του παρόντος στην ατομική τους κατοχή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εξής:
Τα μέρη συμφωνούν να εκτελέσουν τα απαιτούμενα έγγραφα για να μεταφέρουν επίσημα τον τίτλο από το μέρος που δεν θα έχει το όχημα.
Λογαριασμοί συνταξιοδότησης
Σύζυγος και σύζυγος να παραιτηθούν από τυχόν αξιώσεις για όλους τους λογαριασμούς συνταξιοδότησης που διατηρούνται και διατηρούνται μεμονωμένα από το αντίστοιχο μέρος. Ως εκ τούτου, κάθε λογαριασμός συνταξιοδότησης θα παραμείνει η ξεχωριστή ιδιοκτησία του συζύγου του οποίου το όνομα αναφέρεται ως κάτοχος του λογαριασμού.
Μετά την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων
Όλα τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από οποιοδήποτε μέρος μετά την ημερομηνία του διαχωρισμού αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστή περιουσία. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αποποιείται και παραιτείται από κάθε δικαίωμα και συμφέρον για οποιοδήποτε από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.
Ημερομηνία ισχύος
Η ισχύς της παρούσας συμφωνίας είναι η ημερομηνία εκτέλεσης και από τα δύο μέρη.
Υπογραφές και ημερομηνίες
Τα παραπάνω συμφωνούνται από:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____________ __________________________________________ (τυπωμένο όνομα & υπογραφή του συζύγου)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____________ __________________________________________ (τυπωμένο όνομα & υπογραφή της γυναίκας)
Μάρτυρας από:
__________________
(Υπογραφή μάρτυρα ή συμβούλου)
__________________